Privacy Statement

Wanneer u zich u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief van Wijnlandgoeddehakenberg.nl, dan worden uw gegevens vastgelegd.

Wijnlandgoeddehakenberg.nl is een handelsnaam van Wijnlandgoed De Hakenberg. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wijnlandgoed De Hakenberg, Voortmansweg 8, 7588 PX Beuningen, Nederland. Wijnlandgoeddehakenberg.nl vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wijnlandgoeddehakenberg.nl conformeert zich daarom volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Doel gegevensregistratie

De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt Wijnlandgoeddehakenberg.nl enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Wijnlandgoeddehakenberg.nl, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Wijnlandgoeddehakenberg.nl gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Wijnlandgoeddehakenberg.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van Wijnlandgoeddehakenberg.nl gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Wijnlandgoeddehakenberg.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Indien u via een link op de site van Wijnlandgoeddehakenberg.nl terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen voordat u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens

Wijnlandgoeddehakenberg.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Wijnlandgoeddehakenberg.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Wijnlandgoeddehakenberg.nl en direct voor Wijnlandgoeddehakenberg.nl werkende ondernemingen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Wijnlandgoeddehakenberg.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Wijnlandgoeddehakenberg.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Wijnlandgoeddehakenberg.nl.

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Wijnlandgoeddehakenberg.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

Wijnlandgoed De Hakenberg
Voortmansweg 8
7588 PX Beuningen

U kunt ook een e-mail sturen naar hester@wijnlandgoeddehakenberg.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring

Wijnlandgoeddehakenberg.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.