Leveringsvoorwaarden

Bestelling
Bestellingen via de website van Wijnlandgoed De Hakenberg geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Wijnlandgoed De Hakenberg heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.
b. juridische entiteiten. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Leveringen
De levering geschiedt volgens de kosten en levertijden vermeld op de webshop na ontvangst van een volledig en correcte bestelling en betaling, tenzij anders vermeld bij de te koop aanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Wijnlandgoed De Hakenberg hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wijnlandgoed De Hakenberg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of per doos, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 liter inhoud.

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing.

Wijnlandgoed De Hakenberg heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Wijnlandgoed De Hakenberg prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, …).

Alle aanbiedingen van Wijnlandgoed De Hakenberg zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betalingen
Facturen dienen voor verzending betaald te worden op een door Wijnlandgoed De Hakenberg opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Wijnlandgoed De Hakenberg te worden gemeld. Pas na betaling zal overgegaan worden tot levering.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Wijnlandgoed De Hakenberg zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Wijnlandgoed De Hakenberg tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Wijnlandgoed De Hakenberg zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Wijnlandgoed De Hakenberg.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc.) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken en de beschadigingen per foto vast te leggen, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Wijnlandgoed De Hakenberg hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Overmacht
Wijnlandgoed De Hakenberg is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) de welke er toe zouden kunnen leiden dat Wijnlandgoed De Hakenberg niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Wijnlandgoed De Hakenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Wijnlandgoed De Hakenberg. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar hester@wijnlandgoeddehakenberg.nl. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Wijnlandgoed De Hakenberg, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven e-mailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en Wijnlandgoed De Hakenberg de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, als ook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Nederlandse recht van toepassing.